Versions of the Confucian Canon

Tang
Imperial Edition (653)
Correct Meaning of the Five Classics (Wujing zhengyi)
Ed. Kong Yingda, et al.
 • Mao Odes, Mao Heng (3rd c. B.C.) edition
 • Record of Rites, Zheng Xuan (127-200) edition
 • Book of Documents, Kong Anguo (156-174?) edition
 • Zhou Changes, Wang Bi (226-249) edition
 • Zuo Commentary on the Spring and Autumn Annals, Du Yu (222-284) edition

Tang-Song
Nine Classics (Jiujing)
 • Mao Odes (Mao shi), Zheng Xuan (127-200) edition
 • Record of Rites (Li ji), Zheng Xuan (127-200) edition
 • Rites of Zhou (Zhou li), Zheng Xuan (127-200) edition
 • Ceremonial Rites (Yi li), Zheng Xuan (127-200) edition
 • Ancient Text Book of Documents (Guwen shangshu), Kong Anguo (156-174?) edition
 • Zhou Changes (Zhou yi), Wang Bi (226-249) edition
 • Zuo Commentary on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu Zuozhuan), Du Yu (222-284) edition
 • Gongyang Commentary on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu Gongyang zhuan), He Xiu (129-182) edition
 • Guliang Commentary on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu Guliang zhuan), Fan Ning (339-401) edition

Yuan
The Four Books and Five Classics
 • Analects (Lunyu zhangju jizhu), Zhu Xi (1130-1200) edition
 • Mencius (Mengzi zhangju jizhu), Zhu Xi edition
 • Great Learning (Daxue zhangju jizhu), Zhu Xi edition
 • Doctrine of the Mean (Zhongyong zhangju jizhu), Zhu Xi edition
 • Basic Meaning of the Zhou Changes (Zhouyi benyi), Cheng Yi and Zhu Xi edition
 • Collected Commentaries on the Book of Documents (Shujing jizhuan), Cai Shen (1167-1230) edition
 • Collected Commentaries on the Odes (Shijing jizhuan), Zhu Xi edition
 • Collected Explanations on the Record of Rites (Liji jishuo), Chen Hao (fl. Yuan dynasty) edition
 • Three Commentaries on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu sanzhuan), Hu Anguo (1074-1138) edition

Ming
Imperial Edition (1415)
Great Collection of the Four Books and Five Classics
(Wujing sishu daquan)
Ed. Hu Guang, et al.

 • Four Books: Ni Shiyi edition
 • Change: Dong Zhenqing, Zhouyi huitong; Hu Yigui, Zhouyi benyi; Hu Bingwen Zhouyi benyi tongshi
 • Odes: Zhu Xi, Shijing jizhuan
 • Documents: Chen Li, Shangshu jizuan; Chen Shikai, Shu Caizhuan pangtong
 • Rites: Chen Hao, Liji jishuo
 • Spring and Autumn Annals: Wang Kekuan, Chunqiu zuanshu; Li Lian, Chunqiu zhuzhuan huitong

Qing
Commentaries on the Thirteen Classics (1797)
Shisan jing zhushu
Ed. Ruan Yuan

 • Zhou Changes (Zhouyi), Wang Bi (226-249) ed.
 • Book of Documents (Shangshu zhengyi), Kong Yingda (574-648) ed.
 • Mao Odes (Maoshi zhengyi), Kong Yingda) ed.
 • Record of Rites (Liji zhengyi), Kong Yingda ed.
 • Rites of Zhou (Zhouli), Jia Gongyan (fl. 655) ed.
 • Ceremonial Rites (Yili), Jia Gongyan (fl. 655) ed.
 • Gongyang Commentary on the Spring and Autumn Annals (Gongyang Zuozhuan), He Xiu (129-182) ed.
 • Guliang Commentary on the Spring and Autumn Annals (Guliang Zuozhuan), Fan Ning (339-401) ed.
 • Zuo Commentary on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu Zuozhuan), Du Yu (222-284) ed.
 • Analects (Lunyu zhushu jiejing), He Yan (d. 249) ed.
 • Filial Piety (Xiaojing zhengyi), Xing Bing (932-1010) ed.
 • Erya (Erya shu), Xing Bing ed.
 • Mencius (Mengzi zhushu jiejing), Sun Shi (962-1033) ed.