Tang

Imperial Edition (653)
Correct Meaning of the Five Classics (Wujing zhengyi)
Ed. Kong Yingda, et al.

Mao Odes, Mao Heng (3rd c. B.C.) edition
Record of Rites, Zheng Xuan (127-200) edition
Book of Documents, Kong Anguo (156-174?) edition
Zhou Changes, Wang Bi (226-249) edition
Zuo Commentary on the Spring and Autumn Annals, Du Yu (222-284) edition

Tang-Song

Nine Classics (Jiujing)

Mao Odes (Mao shi), Zheng Xuan (127-200) edition
Record of Rites (Li ji), Zheng Xuan (127-200) edition
Rites of Zhou (Zhou li), Zheng Xuan (127-200) edition
Ceremonial Rites (Yi li), Zheng Xuan (127-200) edition
Ancient Text Book of Documents (Guwen shangshu), Kong Anguo (156-174?) edition
Zhou Changes (Zhou yi), Wang Bi (226-249) edition
Zuo Commentary on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu Zuozhuan), Du Yu (222-284) edition
Gongyang Commentary on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu Gongyang zhuan), He Xiu (129-182) edition
Guliang Commentary on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu Guliang zhuan), Fan Ning (339-401) edition

Yuan

The Four Books and Five Classics

Analects (Lunyu zhangju jizhu), Zhu Xi (1130-1200) edition
Mencius (Mengzi zhangju jizhu), Zhu Xi edition
Great Learning (Daxue zhangju jizhu), Zhu Xi edition
Doctrine of the Mean (Zhongyong zhangju jizhu), Zhu Xi edition
Basic Meaning of the Zhou Changes (Zhouyi benyi), Cheng Yi and Zhu Xi edition
Collected Commentaries on the Book of Documents (Shujing jizhuan), Cai Shen (1167-1230) edition
Collected Commentaries on the Odes (Shijing jizhuan), Zhu Xi edition
Collected Explanations on the Record of Rites (Liji jishuo), Chen Hao (fl. Yuan dynasty) edition
Three Commentaries on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu sanzhuan), Hu Anguo (1074-1138) edition

Ming

Imperial Edition (1415)
Great Collection of the Four Books and Five Classics
(Wujing sishu daquan)
Ed. Hu Guang, et al.

Four Books: Ni Shiyi edition
Change: Dong Zhenqing, Zhouyi huitong; Hu Yigui, Zhouyi benyi; Hu Bingwen Zhouyi benyi tongshi
Odes: Zhu Xi, Shijing jizhuan
Documents: Chen Li, Shangshu jizuan; Chen Shikai, Shu Caizhuan pangtong
Rites: Chen Hao, Liji jishuo
Spring and Autumn Annals: Wang Kekuan, Chunqiu zuanshu; Li Lian, Chunqiu zhuzhuan huitong

Qing

Commentaries on the Thirteen Classics (1797)
Shisan jing zhushu
Ed. Ruan Yuan

Zhou Changes (Zhouyi), Wang Bi (226-249) ed.
Book of Documents (Shangshu zhengyi), Kong Yingda (574-648) ed.
Mao Odes (Maoshi zhengyi), Kong Yingda) ed.
Record of Rites (Liji zhengyi), Kong Yingda ed.
Rites of Zhou (Zhouli), Jia Gongyan (fl. 655) ed.
Ceremonial Rites (Yili), Jia Gongyan (fl. 655) ed.
Gongyang Commentary on the Spring and Autumn Annals (Gongyang Zuozhuan), He Xiu (129-182) ed.
Guliang Commentary on the Spring and Autumn Annals (Guliang Zuozhuan), Fan Ning (339-401) ed.
Zuo Commentary on the Spring and Autumn Annals (Chunqiu Zuozhuan), Du Yu (222-284) ed.
Analects (Lunyu zhushu jiejing), He Yan (d. 249) ed.
Filial Piety (Xiaojing zhengyi), Xing Bing (932-1010) ed.
Erya (Erya shu), Xing Bing ed.
Mencius (Mengzi zhushu jiejing), Sun Shi (962-1033) ed.